Arxiu Municipal de Fulleda

1-Administració general

1.1-Delimitació del terme municipal

1.1.1-Fitació dels límits del terme

C111-001-Còpia de la documentació del -Instituto geográfico y estadístico- sobre de la fitació del terme

Titol agregat. dues còpies.

1918

C111-002-Certificacions de les línies de delimitació dels termes municipals colindants amb Fulleda

Titol agregat. inclou certificacions Fulleda-Vimbodí, Fulleda-Espluga de Francolí, Fulleda-Vinaixa, Fulleda-Tarrés, Fulleda-Espluga Calba, i Fulleda-Senan. inclou ortofotomapes.

2001

C111-003-Documentació administrativa i actes de les operacions de delimitació dels diferents termes

Títol agregat

2002-2004

C111-004-Actes d'atermenament dels termes municipals colindants amb Fulleda

Titol agregat. inclou certificacions Fulleda-Vimbodí, Fulleda-Espluga de Francolí, Fulleda-Vinaixa, Fulleda-Tarrés, Fulleda-Espluga Calba, i Fulleda-Senan. inclou ortofotomapes.

2008

1.1.2-Símbols locals

C112-001-Aprovació escut heràldic i bandera de Fulleda

Titol agregat. Inclou documentació administrativa, i projectes.

1994-1996

1.2-Òrgans de govern

1.2.1-Actes de sessions del Ple de l'Ajuntament

C121-001-Actes de la junta municipal de l'ajuntament de Fulleda

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà.Títol agregat.

1880-1903

C121-002-Actes de l'Ajuntament de Fulleda

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà.Llibre d'actes de 1904 a 1909. Conté actes en fulls solts de 1905, 1907 i 1909. Títol agregat

1904-1909

C121-003-Llibre d'actes de la junta municipal de Fulleda

Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

1909-1917

C121-004-Libro de actas del ayuntamiento Fulleda

Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts.

1910-1914

C121-005-Llibre d'actes de l'Ajuntament de Fulleda

Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

1914-1922

C121-006-Llibre actes sessions extraordinàries de la junta municipal i junta pericial

Unitat documental digitalitzada. Actes de les sessions extraordinàries del 1917 al 1924 i de la Junta Pericial del 1919 al 1925. Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

1917-1925

C121-007-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

1922-1924

C121-008-Llibre d'actes. Sessions extraordinàries.

Unitat documental digitalitzada. Sessions extraordinàries. Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

1924-1928

C121-009-Libro de actas de la comisión municipal permanente

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté fulls solts.

1924-1928

C121-010-Actas pleno

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté fulls solts. Conté un edicte del 29/3/28 i un ban del 4/4/1927.

1928-1930

C121-011-Actas Comisión municipal permanente

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté fulls solts.

1928-1931

C121-012-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà fins el 15/4/1931 que comencen en català. Conté fulls solts.

1930-1932

C121-013-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà i català. Conté fulls solts

1932-1933

C121-014-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en català. Conté fulls solts

1933-1937

C121-015-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en català. Conté fulls solts

1937-1940

C121-016-Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament

Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà. Conté fulls solts

1940-1945

C121-017-Libro de actas de la corporación

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté fulls solts

1945-1961

C121-018-Libro de actas del ayuntamiento de Fulleda

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté fulls solts

1961-1968

C121-019-Libro de actas del Ayuntamiento de Fulleda

Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté una sola acta, i un full solt amb l'acta mecanografiada. Conté acta constitució ajuntament 1979

1976-1979

C121-020-Actes del Ple de l'ajuntament

Títol agregat

1990-1999

C121-021-Actes del Ple de l'ajuntament

Títol agregat

2000-2005

C121-022-Actes del Ple de l'ajuntament

Títol agregat

2006-2007

C121-023-Actes del Ple de l'ajuntament

Títol agregat

2008-2010

1.2.2-Ordenances municipals. Reglaments

C122-001-Ordenanzas municipales del pueblo de Fulleda

Actes en castellà

1900

1.2.3-Comissions especials

C123-001-Comissions especials

Titol agregat. Junta per al cens de camperols, junta pericial, comissió bases personal i real.

1928-1935

1.3-Alcaldia

1.3.1-Bans. Anuncis. Crides. Edictes. Pregons. Decrets. Certificacions

C131-001-Edictes i certificacions

Títol agregat

1910-1999

1.4-Secretaria

1.4.1-Certificacions de secretaria

C141-001-Certificacions de secretaria

Títol agregat

1901-1909

C141-002-Certificacions i informes

Títol agregat

1980-1995

1.4.2-Inventaris de l’arxiu municipal

C142-001-Inventari de l'arxiu municipal

Títol agregat

1945

1.4.3-Contractació administrativa

C143-001-Contractes, convenis i subhastes

Títol agregat. Inclou contracte d'arrendament de bens municipals (forn, botiga queviures, pastures, bàscula...) i convenis amb proveïdors, assistència mèdica i prestadors de serveis

1900-1959

1.5-Organismes supramunicipals

1.5.1-Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori

C151-001-Documentació-Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori

Títol agregat. Inclou documentació, correspondència i actes.

2003-2006

1.5.2-Federació Catalana de Municipis

C152-001-Documentació-Federació Catalana de Municipis

Títol agregat. Inclou documentació, correspondència i acords.

1996-1998

1.5.3-Consell Comarcal de les Garrigues

C153-001-Documentació Plens

Títol agregat

2012

1.6-Administració de personal

1.6.1-LLocs de treball

C161-001-Documentació personal ajuntament

Inclou documentació variada: regulació d\'ocupació anys 30. expedients plantilla de personal anys 60(certificacions de secretaria, plantilla de personal revisada i còpia de les liquidacions de despeses). Contractacions personal anys 80 i despeses personal anys 90.

1931-1996

C161-002-Plans d'ocupació

Titol agregat.

2007-2010

1.6.2-Documentació laboral

1.6.3-Selecció i provisió de personal

1.6.4-Prevenció de riscos laborals

C164-001-Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Fet per la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals RiscLab

2010

1.7-Correspondència general

1.7.1-Registres d'entrada i sortida

C171-001-Registro de entradas

Conté un full pel 1927 i un full pel 1938.

1927-1938

C171-018-Registro salidas

Conté fulls solts.

1927-1941

C171-019-Registro salida de documentos

Conté fulls solts.

1942-1945

C171-020-Registro salida de documentos

1945-1964

C171-021-Registro salida de documentosLibro de registro de salida de documentos y comunicaciones

Conté fulls solts.

1964-1965

C171-002-Libro de registro de entrada de documentos y comunicaciones

Conté varis fulls pel 1964 i un full pel 1966. Conté fulls solts.

1964-1966

C171-003-Registre d'entrades

Títol agregat

1979-1988

C171-022-Registre de sortides

Títol agregat. Conté un plec del 1979-1987, 1988-89, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i un llibre pel 1991ts.

1979-1998

C171-005-Registre entrada de documents

1989-1990

C171-004-Registre d'entrades

Títol agregat

1989-1991

C171-006-Registre entrada de documents

1991

C171-007-Registre d'entrades

Títol agregat

1993-1994

C171-027-Registre d'entrades i sortides

Títol agregat

1993-1998

C171-008-Registre d'entrades

Títol agregat

1995

C171-023-Registre de sortides

Títol agregat. Conté un plec del 1995, 1996- i 1997.

1995-1997

C171-009-Registre d'entrades

Títol agregat

1996-1997

C171-010-Registre d'entrades

Títol agregat. Conté un llistat general imprés de registre d'entrades del 1998

1998-1999

C171-024-Registre de sortides

Títol agregat

1998-2001

C171-011-Registre d'entrades

Títol agregat

2000

C171-012-Registre d'entrades

Títol agregat

2001

C171-013-Registre d'entrades

Títol agregat

2002

C171-025-Registre de sortides

Títol agregat

2002-2003

C171-014-Registre d'entrades

Títol agregat

2003

C171-015-Registre d'entrades

Títol agregat

2004

C171-026-Registre de sortides

Títol agregat

2004-2006

C171-016-Registre d'entrades

Títol agregat

2005

C171-017-Registre d'entrades

Títol agregat

2006

C171-028-Registre d'entrada i sortida

2008

C171-029-Registre d'entrada i sortida

Inclou 2 primers plecs del registre d'entrada

2009

C171-030-Registre d'entrada i sortida

Inclou 3 plec del registre d'entrada i registre de sortida

2009

C171-031-Registre d'entrada i sortida

2010

C171-032-Registre d'entrada i sortida

2011

C171-033-Registre d'entrada i sortida

Títol agregat

2012

C171-034-Registre d'entrada i sortida

Títol agregat

2013

1.7.2-Correspondència

C172-001-Correspondència oficial d'entrada

Títol agregat. El plec dels anys 30 inclou molta documentació de guerra dels dos bàndols enfrentats

1900-1939

C172-002-Correspondència oficial d'entrada

Títol agregat.

1940-1949

C172-003-Correspondència oficial d'entrada

Títol agregat. Correspondència d'entrada d'entitats públiques, gestoría, Vilà, entitats bancàries

1950-1978

C172-004-Correspondència oficial d'entrada

Títol agregat. Fecsa 1979-95. Cadastre de rústica 1991-92.Diputació Lleida 1983-92. Delegació hisenda 1979-92. Consell Esportiu de les Garrigues 1990-93. Govern civil 1984-92.

1979-1995

C172-005-Correspondència oficial d'entrada de la Generalitat de Catalunya

Títol agregat. Conté 13 plecs separats per departaments i 1 general de diferents departaments i entitats de la Generalitat.

1990-1992

C172-006-Correspondència oficial d'entrada del Consell Comarcal de les Garrigues

Títol agregat. Comunicacions del CCG referents a cursos, nous serveis, trobades, cultura, etc . fulls no comptats. Títol agregat.

1990-1992

C172-007-Correspondència 2007-Vol 1

Volum 1: presidència. vicepresidència. acció social i ciutadania. agricultura, alimentació i acció rural. cultura i mitjans de comunicació. economia i finances. educació. governació i administracions públiques. innovació, universitat i empresa. interior, relacions institucionals i participació. just

2007

C172-008-Correspondència 2007-Vol 2

Volum 2: Diputació. agència tributària, hisenda. OAGRTL. INE. altres

2007

C172-009-Correspondència 2008

2008

C172-010-Correspondència 2009-2010 Vol.1

Títol agregat. Volum 1: ACM, Ass. Gent Gran Santa Creu, Ageència Residus Catalunya, Altres Ajuntaments, Catalunya Connecta, Acciona, Adhesions i mocions, Cadastre, Consell Esportiu Garrigues-Consell Comasrcal Garrigues, Anuncis BOP, Agència Catalana de l'Aigua

2009-2010

C172-011-Correspondència 2009-2010 Vol.2

Volum 2: Fecsa-Endesa, Fax diversos, Esplais d'estiu, Enquestes i qüestionaris, Edictes TGSS, EPCT-Via Oberta, Diputació Lleida, Consorci Garrigues, Decrets, Divers,

2009-2010

C172-012-Correspondència 2009-2010 Vol.3

Volum 3: OAGRTL, Ordres de pagament, Recollida objectes voluminosos, Sol·licituds diverses, Incasol, INE, Mancomunitat Aigües Garrigues, Ministeri Economia Hisenda, Generalitat diversos

2009-2010

2-Finances

2.1-Administració del patrimoni

2.1.1-Inventaris de béns

C211-001-Libro de inventarios

Conté fulls solts. De les pàgines 90 a 93 conté un llistat sense data -Inventario de muebles y enseres intervenidos por la Comisión Gestora de los vecinos ausentes de esta localidad, después de su liberación por las Tropas Nacionales-.

1930-1937

C211-002-Propietats de l'ajuntament

Títol agregat

1980-1990

2.1.2-Adquisició i venda de béns

2.1.3-Aprofitament de béns comunals

2.2-Intervenció

2.2.1-Comptes generals de l’Ajuntament

C221-001-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1870-1872

C221-002-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1881-1882

C221-003-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1882-1883

C221-004-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1883-1884

C221-005-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1884-1885

C221-006-Fulleda Cuentas Municipales

Conté fulls solts.

1923-1924

C221-007-Fulleda Cuentas Municipales

Conté fulls solts.

1924

C221-008-Fulleda Cuentas Municipales

1926

C221-012-Expediente tramitado para el examen, censura y aprobación provisional de las cuentas municiales del ejercicio semetral años...

1926-1929

C221-009-Fulleda Cuentas Municipales

1927

C221-013-Apéndice complemento de las operaciones contables efectuadas durante...

1927

C221-010-Fulleda Cuentas Municipales

1928

C221-014-Apéndice complemento de las operaciones contables efectuadas durante...

1928

C221-011-Fulleda Cuentas Municipales

1929

C221-015-Fulleda Cuentas Municipales

1930

C221-016-Fulleda Cuentas Municipales

En castellà

1931

C221-017-Fulleda Cuentas Municipales

1932

C221-018-Fulleda Cuentas Municipales

1933

C221-019-Fulleda Cuentas Municipales

1934

C221-020-Fulleda Cuentas Municipales

1935

C221-021-Fulleda Cuentas Municipales

1939

C221-022-Fulleda Cuentas Municipales

1940

C221-023-Fulleda Cuentas Municipales

1941

C221-024-Fulleda Cuentas Municipales

1942

C221-025-Fulleda Cuentas Municipales

1943-1944

C221-026-Fulleda Cuentas Municipales

1945

C221-027-Fulleda Cuentas Municipales

1946

C221-028-Fulleda Cuentas Municipales

1947

C221-029-Fulleda Cuentas Municipales

1948

C221-030-Fulleda Cuentas Municipales

1949

C221-031-Fulleda Cuentas Municipales

1950

C221-032-Fulleda Cuentas Municipales

1951

C221-033-Fulleda Cuentas Municipales

1952

C221-034-Fulleda Cuentas Municipales

1953

C221-035-Fulleda Cuentas Municipales

1954

C221-036-Fulleda Cuentas Municipales

1955

C221-037-Fulleda Cuentas Municipales

1956

C221-038-Fulleda Cuentas Municipales

1957

C221-039-Fulleda Cuentas Municipales - Extraordinario

1957

C221-040-Fulleda Cuentas Municipales

1958

C221-041-Fulleda Cuentas Municipales

1973

C221-042-Fulleda Cuentas Municipales

1974

C221-043-Fulleda Cuentas Municipales

1975

C221-044a-Fulleda Cuentas Municipales

1979

C221-044b-Fulleda Cuentas Municipales

1980

C221-044c-Fulleda Cuentas Municipales

1981

C221-044d-Fulleda Cuentas Municipales

1982

C221-045-Fulleda Cuentas Municipales

1983

C221-046-Fulleda Cuentas Municipales

1984

C221-047-Fulleda Comptes municipals

1985

C221-048-Fulleda Comptes municipals

1986

C221-049-Fulleda Comptes municipals

1987

C221-050-Fulleda Comptes municipals

1988

C221-051-Fulleda Comptes municipals

1989

C221-052-Fulleda Comptes municipals

1990

C221-053-Fulleda Comptes municipals

1991

C221-054MC-Major de comptes

Llistats informàtics.

1992

C221-054DG-Diari general d'operacions

Llistats informàtics.

1992

C221-054CR-Compte de resultats

Llistats informàtics.

1992

C221-054MCP-Major de conceptes del pressupost

Llistats informàtics.

1992

C221-054DGID-Diari d'operacions del pressupost: ingressos i despeses

Llistats informàtics.

1992

C221-055MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1993

C221-055DG-Diari general d'operacions

Llistats informàtics

1993

C221-055DGID-Diari general d'ingresos i despeses

Llistats informàtics

1993

C221-055MCP-Major de conceptes del pressupost

Llistats informàtics

1993

C221-055CGE-Compte general de l'exercici

Llistats informàtics

1993

C221-055LAC-Llibre auxiliar de comptabilitat

Llistats informàtics

1993

C221-055EA-Expedient d'aprovació del compte general

Llistats informàtics

1993

C221-055ANX-Annex-llistats creditors, deutors

Llistats informàtics

1993

C221-056MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1994

C221-056DG-Diari general d'operacions

Llistats informàtics

1994

C221-056DGID-Diari general d'ingresos i despeses

Llistats informàtics

1994

C221-056LAC-Llibre auxiliar de comptabilitat

Llistats informàtics

1994

C221-056LP-Liquidació del pressupost municipal

Llistats informàtics

1994

C221-057DG-Diari general d'operacions

Llistats informàtics

1995

C221-057LAC-Llibre auxiliar de comptabilitat

Llistats informàtics

1995

C221-057LP-Liquidació del pressupost municipal

Llistats informàtics

1995

C221-057ANX-Annex-llistats creditors, deutors

Llistats informàtics

1995

C221-057MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1995

C221-058MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1996

C221-058DG-Diari general d\'operacions

Llistats informàtics

1996

C221-058DGID-Diari general d'ingresos i despeses

Llistats informàtics

1996

C221-058ANX-1-Annexos

Llistats informàtics

1996

C221-058ANX-2-Annexos

Llistats informàtics

1996

C221-058LP-Liquidació del pressupost municipal

Llistats informàtics

1996

C221-059MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1997

C221-059DG-Diari general d\'operacions

Llistats informàtics

1997

C221-059LP-Liquidació del pressupost municipal

Llistats informàtics

1997

C221-059ANX-Annexos

Llistats informàtics

1997

C221-060MC-Major de comptes

Llistats informàtics

1998

C221-060DG-Diari general d'operacions

Llistats informàtics

1998

C221-060DGID-Diari general d'ingresos i despeses

Llistats informàtics

1998

C221-060LAC-Llibre de Comptabilitat Auxiliar

Llistats informàtics

1998

C221-060BS-Balanç de situació

Llistats informàtics

1998

C221-060BSS-Balanç de Sumes i Saldos

Llistats informàtics

1998

C221-060PD-Pressupost de despeses

Llistats informàtics

1998

C221-060LP-Estat de liquidació del Pressupost

Llistats informàtics

1998

C221-060CD-Llistat de cadenes de documents

Llistats informàtics

1998

C221-061-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

1999

C221-062-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2000

C221-063-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2001

C221-064-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2002

C221-065-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2003

C221-066-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2004

C221-067-Comptes generals de l'exercici

Llistats informàtics

2005

2.2.2-Diaris i llibres

C222-001-Diario de ingresos – Borrador

A la portada hi diu “Borrador de intervención Fulleda”

1893-1984

C222-002-Diario de ingresos – Borrador

Data establerta a partir del contingut, ja que a la pàgina principal no ho indica

1894-1899

C222-003-Diario de gastos – Borrador

Data establerta a partir del contingut, ja que a la pàgina principal no ho indica

1909-1913

C222-004-Diario de gastos – Borrador

Data establerta a partir del contingut, ja que a la pàgina principal no ho indica

1914

C222-005-Libro de Balances

Data establerta a partir del contingut, ja que a la pàgina principal no ho indica

1930

C222-008-Libro diario dipositarias

1930-1933

C222-006-Auxiliar para los capítulos del presupuesto de ingresos

1932

C222-007-Auxiliar para los capítulos del presupuesto de gastos

1932

C222-017-Diario de intervención de ingresos

1938

C222-018-Diari d'intervenció de pagaments

1938

C222-019-Diario de intervención de ingresos

El C222-020 també inclou any 1939

1939

C222-020-Diario de intervención de ingresos

El C222-019 també inclou any 1939

1939-1940

C222-021-Diario de intervención de pagos

1939-1940

C222-022-Diario de intervención de ingresos

1941-1944

C222-023-Diario de intervención de gastos

1941-1944

C222-024-Diario de intervención de pagos

1945-1946

C222-025-Diario de intervención de ingresos

1945-1946

C222-026-Diario de intervención de pagos

1951

C222-027-Diario de intervención de ingresos

1951

C222-028-Diario de intervención de gastos

1952

C222-029-Diario de intervención de ingresos

1952

C222-030-Diario de intervención de gastos

1953

C222-031-Diario de intervención de ingresos

1953

C222-032-Diario de intervención de gastos

1954

C222-033-Diario de intervención de ingresos

1954

C222-009-Libro de pagos por partidas

1955

C222-010-Libro de ingresos por conceptos

1955

C222-034-Diario de intervención de gastos

1955

C222-035-Diario de intervención de ingresos

1955

C222-011-Libro de ingresos por conceptos

1956

C222-012-Libro general de gastos

A la portada hi diu “Libro de pagos por partidas , Ejercicio 1956”. el títol és tret de la pàgina principal a l\'interior

1956

C222-036-Diario de intervención de gastos

1956

C222-037-Diario de intervención de ingresos

1956

C222-013-Libro de ingresos por conceptos

1957

C222-014-Libro de pagos por partidas

1957

C222-038-Diario de intervención de gastos

1957

C222-039-Diario de intervención de ingresos

1957

C222-040-Diario de intervención de pagos, presupuesto extraordinario

1957

C222-041-Diario de intervención de ingresos, presupuesto extraordinario

1957

C222-015-Libro de ingresos por conceptos

1958

C222-016-Libro de pagos por partidas

1958

C222-042-Diario de intervención de gastos

1958

C222-043-Diario de intervención de ingresos

1958

C222-044-Diario de intervención de pagos

1959

C222-045-Diario de intervención de ingresos

1959

C222-046-Diario de intervención de pagos

1960

C222-047-Diario de intervención de ingresos

1960

C222-048-Diario de intervención de pagos

1961

C222-049-Diario de intervención de ingresos

1961

C222-050-Diario de intervención de pagos

1962

C222-051-Diario de intervención de ingresos

1962

C222-052-Diario de intervención de pagos

1963

C222-053-Diario de intervención de ingresos

1963

C222-054-Diario de intervención de pagos

Són dos llibres del mateix any i fan referència al mateix pressupost.

1964

C222-055-Diario de intervención de ingresos

Són dos llibres del mateix any i fan referència al mateix pressupost.

1964

C222-056a-Diario de intervención de pagos

1965

C222-057a-Diario de intervención de ingresos

1965

C222-057b-Diario de intervención de ingresos

1966

C222-056b-Libro de intervención de gastos

1966

C222-057c-Diario de intervención de ingresos

1967

C222-056c-Libro de intervención de gastos

1967

C222-058-Diario de intervención de pagos

1968

C222-059-Diario de intervención de ingresos

1968

C222-060-Diario de intervención de pagos

1969

C222-061-Diario de intervención de ingresos

1969

C222-062-Diario de intervención de pagos

1970

C222-063-Diario de intervención de ingresos

1970

C222-064-Diario de intervención de pagos

1973

C222-065-Diario de intervención de ingresos

1973

C222-066-Diario de intervención de pagos

1974

C222-067-Diario de intervención de ingresos

1974

C222-068-Diario de intervención de pagos

1975

C222-069-Diario de intervención de ingresos

1975

C222-070a-Diario de intervención de pagos

1977

C222-071a-Diario de intervención de ingresos

1977

C222-071b-Diario de intervención de ingresos

1979

C222-070b-Diario de intervención de pagos

1979

C222-071c-Diario de intervención de ingresos

1980

C222-070c-Diario de intervención de pagos

1980

C222-071d-Diario de intervención de ingresos

1981

C222-070d-Diario de intervención de pagos

1981

C222-072-Diari d'intervenció de pagaments

1982

C222-073-Diari d'intervenció d'ingressos

1982

C222-074-Diario de intervención de pagos

1983

C222-075-Diario de intervención de ingresos

1983

C222-076-Diari d'intervenció de pagaments

1984

C222-077-Diari d'intervenció d'ingressos

1984

C222-078-Diari d'intervenció de pagaments

1985

C222-079-Diari d'intervenció d'ingressos

1985

C222-080-Diari d'intervenció de pagaments

1986

C222-081-Diari d'intervenció d'ingressos

1986

C222-082-Diari d'intervenció de pagaments

1987

C222-083-Diari d'intervenció d'ingressos

1987

C222-084-Diari d'intervenció de pagaments

1988

C222-085-Diari d'intervenció d'ingressos

1988

C222-086-Diari d'intervenció de pagaments

1989

C222-087-Diari d'intervenció d'ingressos

1989

C222-088-Diari d'intervenció de pagaments

1990

C222-089-Diari d'intervenció d'ingressos

1990

C222-090-Diari d'intervenció de pagaments

1991

C222-091-Diari d'intervenció d'ingressos

1991

2.2.3-Pressupostos

C223-001-Presupuesto municipal

En castellà

1871-1925

C223-002-Presupuesto municipal

En castellà

1926-1937

C223-003-Presupuesto municipal

En castellà. Manca any 1947

1939-1949

C223-004-Presupuesto municipal

En castellà

1950-1955

C223-005-Presupuesto municipal

En castellà

1955-1959

C223-006-Presupuesto municipal

En castellà. Manca any 1968

1960-1969

C223-007-Presupuesto municipal

En castellà. Manquen anys 1971, 1972, 1976, 1978, 1981

1970-1984

C223-008-Presupuesto municipal

Llibres dels anys 1978, 1981, i seguit del 1985 al 1991.En castellà fins l'any 1986

1978-1991

C223-009-Pressupost municipal

Carpetes separades per tipus de documentació

1992-1994

C223-010-Pressupost municipal

Carpetes separades per tipus de documentació

1995-1996

C223-011-Pressupost municipal

Carpetes separades per tipus de documentació

1997-1998

C223-012-Pressupost municipal

1999-2002

C223-013-Pressupost municipal

2003-2006

2.2.4-Declaracions hisenda

C224-001-Registro facturas recibidas IVA

En castellà. Conté fulls solts

1986-1987

C224-002-Registro facturas emitidas IVA

En castellà. Conté fulls solts

1986-1987

C224-003-Declaracions d'hisenda

1991-1998

C224-004-Registro facturas recibidas IVA

En castellà, conté fulls solts

1992-2001

C224-005-Registro facturas emitidas IVA

En castellà, conté fulls solts

1992-2001

C224-006-Declaracions d'hisenda

1999-2006

C224-007-Declaracions d'hisenda

2007-2014

2.2.5-Subvencions

C225-001-Subvencions

Títol agregat. Inclou diferents justificants subvencions per diferents projectes.

1980-1985

C225-002-Subvencions

Títol agregat

1999-2005

C225-003-Subvencions

Títol agregat

2006-2007

C225-004-Subvencions

Títol agregat

2008

C225-012-Subvencions desestimades

Diverses subvencions no aprovades

2008-2014

C225-005-Subvencions

Títol agregat

2009

C225-006-Subvencions

Títol agregat

2010

C225-007-Subvencions

Títol agregat

2011

C225-008-Subvencions

Volum 1. Subvencions Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) i Institut Català de la Dona (ICD). Volum 2. Subvencions Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya

2012

C225-009-Subvencions

Volum 2. Subvencions Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya

2012

C225-010-Subvencions

Subvencions Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya

2013

C225-011-Subvencions

Subvencions Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya

2014

2.2.6-Endeutament

C226-001-Prèstec Institut Calatà de Finances

Títol agregat. Inclou documentació petició i concessió prèstec.

1998-2000

2.3-Tresoreria

2.3.1-Caixa corporació

C231-002-Llibres de caixa

Conté llibres d'arqueig del 1909-1963 i llibres generals de rendes i exaccions del 1960-1963. títol agregat

1909-1963

C231-001 -Llibres de caixa

Títol agregat.Llibres generals de caixa. Inclou un diari de 1917-1937 que conté despeses de refugiats de guerra

1917-1959

C231-003-Llibres de caixa

Conté llibres de caixa del 1961-1963 i llibres generals de despeses del 1960-1963. títol agregat

1961-1963

C231-004-Llibres de caixa

Conté llibres d'actes d'arqueig i fulls solts estat caixa. títol agregat

1964-1981

C231-005-Llibres de caixa

Conté llibres d'actes d'arqueig i d'ingresos i despeses. títol agregat

1982-1991

C231-006-Llibres de caixa

Conté llibres d'actes d'arqueig i d'ingresos i despeses. títol agregat

1991-1994

2.3.2-Havers Comptabilitat

C232-008-Comptabilitat-Gestoria

Títol agregat

1983-1998

C232-001-MI-Manaments d'ingrés

Llistats informàtics

1992

C232-001-MP1-Manaments de pagament - Vol 1

Llistats informàtics

1992

C232-001-MP2-Manaments de pagament - Vol 2

Llistats informàtics

1992

C232-002-MI-Manaments d'ingrés

Llistats informàtics

1993

C232-002-MP1-Manaments de pagament - Vol 1

Llistats informàtics

1993

C232-002-MP2-Manaments de pagament - Vol 2

Llistats informàtics

1993

C232-009-Sindicatura de comptes

Títol agregat

1993-1998

C232-003-MI-Manaments d'ingrés

Llistats informàtics

1994

C232-003-MP1-Manaments de pagament - Vol 1

Llistats informàtics

1994

C232-003-MP2-Manaments de pagament - Vol 2

Llistats informàtics

1994

C232-023-Comptabilitat piscina municipal

Títol agregat. Conté resum de comptes per temporades i registres de control d'aigües

1994-2003

C232-004-MI-Manaments d'ingrés

Llistats informàtics

1995

C232-004-MP1-Manaments de pagament - Vol 1

Llistats informàtics

1995

C232-004-MP2-Manaments de pagament - Vol 2

Llistats informàtics

1995

C232-019-Manual de comptabilitat

Antics manual de comptabilitat, gestió informàtica, msdos i cursos. títol agregat

1995-1997

C232-005-Comptabilitat

Títol agregat

1996

C232-006-Comptabilitat

Títol agregat

1997

C232-007-Comptabilitat

Títol agregat

1998

C232-010-Comptabilitat

Títol agregat

1999

C232-011-Comptabilitat

Títol agregat

2000

C232-012-Comptabilitat

Títol agregat

2001

C232-013-Comptabilitat

Títol agregat

2002

C232-014-Comptabilitat

Títol agregat

2003

C232-015-Comptabilitat

Títol agregat

2004

C232-016-Comptabilitat

Títol agregat

2005

C232-017-Comptabilitat

Títol agregat

2006

C232-018-Comptabilitat

Títol agregat

2007

C232-020-Comptabilitat

Títol agregat

2008

C232-021-Comptabilitat

Títol agregat

2009

C232-022-Comptabilitat

Títol agregat

2010

C232-024-Comptabilitat

Volum 1. Primer semestre.Volum 2.Segon semestre. Títol agregat.

2011

C232-025-Comptabilitat

Volum 1. Primer semestre.Volum 2. Segon semestre. Títol agregat.

2012

C232-026-Comptabilitat

Títol agregat

2013-2015

2.4-Fiscalitat

2.4.1-Impostos

C241-004-Contribución Industrial, Impuesto sobre la sal

1870-1935

C241-015-Documentació de gestió de cobraments

Títol agregat. Inclou plec amb “Expedientes de fallidos del 1935 al 1945”.

1880-1945

C241-001-Padrón cédulas personales

Títol agregat. Inclou un padró de prestació personal de 1883, i a partir de 1886 son padró de cèdules personals

1883-1899

C241-010-Contribución territorial por rústica y pecuaria

Conté fulls solts

1885-1945

C241-006-Impuesto de consumos

1890-1925

C241-013-Contribución territorial por urbana

Conté fulls solts

1890-1949

C241-002-Padrón cédulas personales

1900-1920

C241-007-Repartimiento General, Repartiment general d'Utilitats

També consta com a Repartimiento General de Utilidades. Inclou expedients en català i castellà. Conté fulls solts

1910-1937

C241-003-Padrón cédulas personales

1921-1941

C241-019-Patente Nacional de Circulación de Automóviles

1929-1959

C241-008-Junta General del Repartimiento

Conté fulls solts

1940-1945

C241-005-Impuesto industrial-Licencia fiscal

1941-1990

C241-011-Contribución territorial por rústica y pecuaria

Conté fulls solts

1945-1966

C241-012-Contribución territorial por rústica y pecuaria

Impressos per parcel.les, amb informació sobre el propietari, la seva tributació i els propietaris successius de la parcel.la. No inclou data però son impressos dels anys 50

1950-1959

C241-014-Contribución territorial por urbana

Conté fulls solts

1950-1966

C241-009-Repartimiento para el cobro

Inclou expedient del 1958 pel cobrament dels “arbitrios municipales”, i el del 1959 i 1965 per al cobrament de “exacciones municipales”

1958-1964

C241-020-Impost de circulació

Títol agregat

1985-1995

C241-016-IBI-Padrons Cadastrals rústega i urbana

Títol agregat, manquen llistats any 1990

1989-1997

C241-017-IBI

Títol agregat, llistes cobratòries 1992-1997, plec junta percial, correspondència i activitats classificades 1993,plec correspondència 1995, plec llistats recaptació rústega, urbana i IAE 1992-1999

1992-1999

C241-023-Activitats industrials

Títol agregat. Plec padrons IAE. Plec informació impositiva. Plec model esforç fiscal. Plec inventari activitats industrials (i ramaderes)

1992-1999

C241-021-IVTM

Títol agregat

1996-2004

C241-024-ICIO

Títol agregat. Llista cobratòria Impost Construcció Intal·lacions i Obres

2001

C241-025-Impagaments

Títol agregat. Comunicacions per impagaments.

2001

C241-022-IVTM

Títol agregat

2005-2010

2.4.2-Taxes

C242-005-Padrons d'aigua

Títol agregat

1982-1992

C242-004-Gestió de cobraments

Títol agregat. Llistats cobratoria diferents impostos i taxes, liquidacions OARTL

1984-2006

C242-006-Padrons d'aigua

Títol agregat

1993-1994

C242-002-Padrons d'escombraries

Títol agregat

1994-1999

C242-007-Padrons d'aigua

Títol agregat

1995-1999

C242-001-Padrons de cementiri

Títol agregat

1996-1999

C242-008-Padrons d'aigua

Títol agregat

2000-2007

C242-003-Escombraries, clavegueram i cementiri

Títol agregat. Inclou padró clavegueram i escombraries 2004, i a partir de 2008 aplega per any escombraries, clavegueram i cementiri.

2004-2010

C242-009-Padrons d'aigua

Títol agregat.

2008-2010

2.4.3-Amillarament

C243-001-Recompte ramaderia

1894-1941

C243-002-Apéndice al Amillaramiento

1910-1956

C243-003-Cuaderno de liquidaciones de amillaramiento

1939

C243-004-Libro de amillaramiento

1942

C243-005-Libro de registro de rectificación de amillaramiento

1945

2.4.4-Cadastre

C244-004-Libro de Apeo

La data és orientativa ja que no apareix al document

1840-1860

C244-005-Libro de Apeo

1862-1945

C244-006-Información posesoria

1900-1945

C244-007-Expedients variacions finques rústegues i urbanes

1903-1957

C244-001-Registro fiscal de edificios y solares del Ayuntamiento de Fulleda

1910-1950

C244-003-Registro fiscal de edificios y solares

1940-1948

C244-009-Index riquesa pequària

Títol agregat. Inclou índex, taules i impressos

1945

C244-011-Documentació cadastre

1948-1976

C244-008-Expedients canvis propietaris

1953-1961

C244-002-Registro fiscal de edificios y solares

1955

C244-010-Cadastre de riquesa rústega

1958

C244-017-Llibres de cèdules de propietat cadastre rústega

Títol agregat. Inclou anys 1976, 1989, 1990, 1991, 1995 i 1996

1976-1996

C244-019-Cadastre antic de disseminats urbana

Títol agregat Inclou totes les fitxes cadastrals de les finques urbanes disseminades.Data aproximada a verificar donada per comparació amb llistats cadastrals, tenint en compte que a partir dels 90 canvien numeració de parcel·les. El seu valor és que conté fotografies de les construccions existents a les parcel·les.

1980-1988

C244-018-Documentació cadastre

Títol agregat. Inclou certificacions de cereal, segregacions, declaracions d\'alteració de finques rústegues, canvis de cultiu, fitxes canvis cadastrals. També conté plec amb plànols cadastrals que no contenen la data.

1980-2006

C244-012-Listado catastral

1988

C244-013-Resúmenes del término municipal

1991

C244-014-Libro de características parcelarias

2 còpies

1991

C244-015-Parcel·lari

1992

C244-016-Parcel·lari

1996

2.4.5-Juntes i comissions

C245-001-Llibre d'actes juntes i comissions

Actes de la Junta Pericial, Junta de Beneficencia y Asistencia Social, i de la Comisión Depositaria de Recuperación Agrícola

1926-1945

3-Proveïments

3.1-Aigües fonts i safareig

3.1.3-Gestió d'aigües residuals

C313-001-PSARU

Titol agregat. Inclou la documentació i projectes del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes de Catalunya

2002

3.1.1-Subministrament d'aigua potable

C311-001-Subministrament d'aigua potable

Títol agregat. Inclou tota la documentació referent a l'abastament d'aigua potable a Fulleda: informes tècnics, estudi tarifari.

1932-1983

C311-002-Mancomunitat d'aigües

Inclou la documentació de la mancomunitat d'aigües de les Garrigues: pressupost, actes de reunions, memòries de gestió.

1983-1995

C311-003-Mancomunitat d'aigües

Inclou la documentació de la mancomunitat d'aigües de les Garrigues: pressupost, actes de reunions, memòries de gestió.

2000-2007

C311-004-Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable

Volum 1: Memòria i Annexes, Volum 2: Plànols. Es troba a l'armari de Secretaria

2008

3.1.2-Aigua de reg

C312-001-Aigua de reg

Titol agregat. Inclou tota la documentació referent a l\'aigua de reg de Fulleda: instal·lacions, distribució, projectes, subvencions, socis.

1992-2000

3.2-Proveïments locals, productes bàsics

3.2.1-Racionament

C321-001-Control del racionament

Titol agregat. Inclou tota la documentació de control dels cupons i cartilles de racionament

1943-1948

3.3-Subministraments

3.3.1-Gas

C331-001-Estudi de viabilitat d'instal·lació de gas a Fulleda

Titol agregat. Inclou tota la documentació del projecte

2001-2002

3.3.2-Electricitat

C332-001-Llistats FECSA

Titol agregat

1950-1992

4-Beneficència i assistència social

4.1-Assistència social

4.1.1-Serveis socials

C411-001-Memòries Serveis Socials

Títol agregat.

1991-2006

C411-002-Documentació

Títol agregat. Inclou control econòmic 1992-1993, i models de sol·licituds diverses

1992-1993

4.2-Atenció a refugiats i víctimes de guerra

4.2.1-Control refugiats

C421-001-Despeses refugiats i salvoconductes

Títol agregat. Inclou control econòmic despeses refugiats, salvoconductes i correspondència.

1936-1939

C421-002-Llistats control refugiats

Títol agregat. Inclou llistats dades refugiats i proveïments subministrats

1936-1939

5-Sanitat

5.2-Atenció mèdica

5.2.1-Atenció mèdica sanitària

C521-001-Atenció mèdica

Títol agregat. Inclou documentació "Societat mèdico Sanitària Fulledens" i vacunacions

1910-1912

5.1-Inspecció i control sanitari

5.1.1-Control d'aigua pel consum públic

C511-001-Anàlisi d'aigües

Títol agregat.Inclou resultats analítiques, llibres de control i normativa reguladora.

1985-2007

5.1.2-Control veterinari

C512-001-Cens gossos

Títol agregat. Inclou censos de gossos i control de vacunacions de la ràbia.

1958-1989

5.1.3-Altres controls sanitaris

C513-001-Activitats nocives

Títol agregat. Inclou “Libro registro de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”, més reglamentació i documentació

1963

C513-002-Inspeccions i taxes serveis sanitaris

Títol agregat. Còpia de la liquidació de taxes d'inspecció sanitària a establiments comercials.

1988-1993

6-Obres i urbanisme

6.1-Planejament i gestió urbanística

6.1.1-POUM - Pla d'ordenació urbanística municipal

C611-001-POUM

Títol agregat. Documentació, reglamentació.

2003

C611-002-POUM

Títol agregat. Documentació, reglamentació.

2005

6.1.2-Normes subsidiàries i complementàries, ordenances d' edificació

C612-001-Pla obres i serveis

Títol agregat. Documentació, reglamentació.

1982-1988

C612-002-Normes subsidiàries de planejament

Títol agregat. Documentació i projectes.

1996

6.1.3-Declaracions ruïna, expropiacions, subhastes

C613-001-Edictes per a la subhasta de finques

Títol agregat. Documentació amb expedients per contribuents.

1933-1945

C613-003-Declaracions de ruïna

Títol agregat.

1979-1982

6.2-Obres d’infraestructura

6.2.1-Obres generals d'infraestructura i urbanització

C621-001-Documentació carretera i camins veinals

Títol agregat. Documentació escrita a ma, actes reunions i acords entre pobles i administracions.

1903-1927

C621-002-Projecte condicionament carretera LV-2012, Tram Fulleda-Tarrés

Títol agregat.

2007

C621-003-Projecte d'urbanització del carrer de Circumval·lació 1a Fase

Títol agregat.

2008

C621-004-Projecte condicionament carretera Fulleda-Tarrés i finca dins àmbit obra

Títol agregat. Inclou documentació administrativa i projectes.

2008-2011

6.2.3-Xarxa d'aigua i clavegueram

C623-001-Projecte d'abastiment i clavegueram

Títol agregat. Inclou memòria tècnica, plànols, plec de condicions i pressupost del projecte inicial de l'any 1969, i del projecte d'ampliació de l'any 1982

1969-1982

C623-002-Projecte d'abastimentd'aigua potable

Títol agregat. Inclou projectes i documentació de creacio i cobriment del dipòsit, de la potabilització de l'aigua i de la instal·lació d'una moto bomba.

1980-1991

C623-003-Projecte clavegueram i col·lector aigues residuals

Títol agregat. Inclou projectes, documentació i propostes econòmiques.

1982-1984

C623-004-Projecte substitució xarxa aigua i condicionament escomeses aigua potable

Títol agregat. Inclou documentació administrativa i projectes tècnics

1987-1993

C623-005-Projecte de construcció d'un tram de col·lector

Títol agregat. Inclou projectes tècnics, i actes de declaració d'utilitat pública de finca rústica i expedient d'expropiació

2003-2007

6.2.2-Carrers

C622-001-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou projectes i documentació. Inclou tràmits del pla d'Acció Comunitària veïnal.

1979-1985

C622-002-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou projectes i documentació per a la pavimentació i ixamplament de l'Avinduda Agustina Saragossa, urbanització de la Plaça Catalunya, pavimentació Plaça Raval, i tram Carrer la Bassa

1989-1995

C622-003-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou projectes i documentació per a la pavimentació de la Plaça Raval

2000-2008

C622-004-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou projectes i documentació per a l'eixamplament de l'Avinguda Agustina Saragossa

2000-2008

C622-005-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou projectes de pavimentació de la prolongació de l'Avinguda Agustina Saragossa

2000-2008

C622-006-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou Pla de Seguretat i Salut i propostes econòmiques per al projecte de pavimentació de la prolongació de l'Avinguda Agustina Saragossa

2000-2008

C622-007-Projecte de pavimentació de carrers

Títol agregat. Inclou diferents propostes econòmiques pel projecte d'eixamplament de l'Avinguda Agustina Saragossa.

2008

C622-008-Urbanització carrers circumval·lació

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

2009-2011

6.2.7-Senyalització

C627-001-Circuit mountain-bike

Títol agregat. Inclou documentació i projectes. Projecte inclòs dins FEDER.

1995-1997

6.2.4-Enllumenat públic

C624-001-Expedient de contractació del subministrament de llum

Títol agregat. Inclou actes i contractes.

1937

C624-002-Ampliació reforma electrificació

Títol agregat. Inclou projecte, adjudicacions i permisos pas aeri.

1979-1982

C624-003-Millora enllumenat públic

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

2003-2005

C624-004-Soterrament línia baixa tensió Av Agustina Saragossa

Títol agregat. Inclou projectes, documentació administrativa i pla de seguretat i salut.

2003-2006

C624-005-Descripció tècnica de l'escomesa elèctrica necessària per al funcionament del bibliobus

2003-2006

6.2.6-Camins

C626-001-Camins veïnals

Títol agregat. Inclou documentació i projectes d'arranjament dels diferents camins veïnals

1983-1987

C626-004-Cabanes de volta de Fulleda

Títol agregat.

1996

C626-002-Memòria valorada d'arranjament de camins rurals a Fulleda

2002

C626-003-Inventari de camins de Fulleda

Títol agregat.

2004

6.2.8-Parcs eòlics

C628-001-Parc eòlic Serra Vilobí I

Títol agregat. Inclou documentació i projectes.

1997-2006

C628-003-Parc eòlic Serra Vilobí I- Expropiacions – Al·legacions

Títol agregat. Inclou al·legacions al projecte i actes d'expropiació.

2003-2004

C628-004-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí

Títol agregat. Projecte executiu amb plànols i documentació

2006

C628-005-Projecte Parc Eòlic Serra de Vilobí II

Títol agregat. Projecte executiu amb plànols i documentació

2006

C628-006-Projecte Parc Eòlic Ràfols

Títol agregat. Projecte executiu amb plànols i documentació

2006

C628-007-Projecte Parc Eòlic Pla del Tossalet

Títol agregat. Projecte executiu amb plànols i documentació

2006

C628-002-Parc eòlic Serra Vilobí I

Títol agregat. Inclou documentació i projectes.

2007-2013

6.2.5-Telecomunicacions

C625-001-Localret

Títol agregat. Inclou documentació del Consorci Local Localret sobre el desplegament de la telefonia mòbil, ADSL i TIC

1999-2005

C625-002-Megafonia

Títol agregat. Inclou projecte d'instal·lació d'una nova megafonia municipal i documentació administrativa.

2003-2006

C625-003-Telefónica Móviles

Títol agregat. Inclou projecte tècnic per a la implantació d'un repetidor REFLEX i un GSM, contracte sense signar, i documentació.

2004-2005

C625-004-Centre de telecomunicacions

Inclou tota la documentació referent al projecte de construcció d'un centre de telecomunicacions Catalunya Connecta. Sol·licituds, informes i projectes.

2009

C625-005-Línia subterrània centre de telecomunicacions

Inclou tota la documentació referent al projecte de línia subterrània de M.T. a nou C.T i línia aèria-subterrània de B.T. a nou centre de telecomunicacions. Sol·licituds, informes i projectes.

2010-2011

C625-006-Telefonia mòbil - Vodafone

Inclou tota la documentació referent a la instal·lació de la telefonia mòbil de Vodafone al municipi de Fulleda. Sol·licituds, informes i projectes.

2011

6.3-Construcció i manteniment d’immobles municipals

6.3.1-Casa de la Vila

C631-001-Obres de construcció, reforma i reparació de la Casa Consistorial

Títol agregat. Inclou projectes i documentació. Projecte inicial del 1972.

1972-1991

C631-003-Consultori mèdic local

Títol agregat. Inclou projecte, documentació i correspondència

1990-1996

C631-002-Obres de remodelació i d'arranjament d'accessos de l'Ajuntament

Títol agregat. Inclou projectes i documentació.

1996-1999

6.3.2-Piscines i zones esportives i d'esbarjo

C632-001-Construcció zona esportiva, accessos i vestidors

Títol agregat. Inclou projectes

1987-1995

C632-002-Construcció zona esportiva, accessos i vestidors

Títol agregat. Inclou documentació del projecte construcció zona esportiva, acondicionament zona esportiva i accessos, i construcció vestidors.

1987-1995

C632-003-Construcció de la piscina municipal

Títol agregat. Inclou documentació, projecte i execució de la construcció de la piscina municipal.

1993-1995

C632-007-Restauració fonts romanes

Títol agregat. Inclou documentació i projectes. Projecte inclòs dins FEDER.

1995-1997

C632-008-Neteja fonts romanes

Títol agregat. Inclou projecte "Neteja de tres fonts a Fulleda"

2003

C632-005-Altres projectes zona esportiva

Títol agregat. Inclou projecte condicionament i millora de dos parcs infantils, i projecte construcció mur contenció escullera zona esportiva.

2007-2009

C632-004-Projecte reformes vàries zona poliesportiva municipal

Títol agregat. Inclou projecte arquitectònic i propostes econòmiques de diferents empreses

2008

C632-006-Reformes vàries zona esportiva

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

2009

6.3.3-Sala

C633-001-Construcció dependències Municipals

Títol agregat. Inclou projectes arquitectònic, propostes econòmiques i administratives, adjudicacions i contractes. PUOSC 1999-2003

1998-2004

C633-002-Còpies projectes Construcció dependències Municipals fase 1 a 3 i Pla de seguretat i Salut

Títol agregat.

1998-2004

C633-003-Actuacions a la Sala

Títol agregat. Inclou “Projecte adequació parcial de la Sala com a Local Social polivalent”

2007

6.3.4-Cementiri

C634-001-Obres de millora del cementiri municipal

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa. Pla dins PUOSC 2007

2007

6.3.5-Esglèsia

C635-001-Obres de millora de l'església

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa. Església.

1987-1994

C635-002-Electrificació campanes de l'esglèsia

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

1992-1997

C635-003-Obres de rehabilitació de l'esglèsia vol.1

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

2010

C635-004-Obres de rehabilitació de l'esglèsia vol.2

Títol agregat. Inclou còpies projecte

2010

6.3.6-Molí d'Oli

C636-001-Recuperació Antic Molí d'Oli de la Cooperativa

Títol agregat. Inclou projectes i documentació administrativa.

2010-2012

6.3.7-Cal Prats

6.4-Llicències d’obres

6.4.1-Obres particulars

C641-001-Llicències d'obra

Títol agregat. Inclou un projecte del 1983 i un del 1991

1983-1991

C641-002-Llicències d'obra

Títol agregat

1996

C641-003-Llicències d'obra

Títol agregat.

1997

C641-004-Llicències d'obra

Títol agregat.

1999-2002

C641-005-Llicències d'obra

Títol agregat.

2003-2004

C641-006-Llicències d'obra

Títol agregat.

2005-2007

C641-007-Llicències d'obra

Títol agregat.

2008-2009

C641-009-Llicències d'obra i d'enderroc

Títol agregat

2008-2010

C641-008-Llicències d'obra

Títol agregat.

2009

C641-010-Llicències d'obra

Títol agregat

2010-2011

C641-011-Llicències d'obra

Títol agregat

2012-2013

C641-012-Llicències d'obra

Títol agregat

2014

6.5-Activitats classificades i obertura d'establiments

6.6-Documentació urbanisme

6.6.1-Documentació PUOSC

C661-001-Plan provincial de obras

Títol agregat. Inclou pla provincial obres 1959 i estudi necessitats de la província del 1963

1959-1963

C661-002-Documentació i normativa

Títol agregat.

1991-2003

C661-003-Documentació i borradors

Títol agregat. Documents i borradors diferents projectes del municipi.

1993-1994

7-Seguretat pública

7.1-Administració i control de la seguretat pública

7.1.1-Cossos de seguretat

C711-001-Expedient Guarda Municipal

Títol agregat

1901-1930

7.1.2-Infraccions i sancions

C712-001-Denúncies i multes

Títol agregat. Expedients de denúncies imposades per l'alcalde i multes.

1910-1928

8-Serveis militars

8.1-Administració de serveis militars

8.1.1-Quintes

C811-001-Quintes i reemplaços

Títol agregat. Expedients de quintes de 1887 a 1901. I expedient general de reemplaç de 1903 a 1911.

1887-1911

C811-002-Reemplaços

Títol agregat. Expedients generals de reemplaços de 1910 a 1921.

1910-1921

C811-003-Quintes i reemplaços

Títol agregat. Expedients de quintes i generals de reemplaços de 1922 a 1936.

1922-1936

C811-004-Quintes i reemplaços

Títol agregat. Expedients de quintes i generals de reemplaços de 1937 a 1949. A partir de 1942 els dossiers s'anomenen “Libro de actas de alistamiento, rectificación, cierre definitivo, clasificación y declaración de soldados...”

1937-1949

C811-006-Llibres de revista

Títol agregat. Inclou llibres d'altes i baixes del “registro de llamadas” i llibres de revista

1946-1986

C811-005-Quintes i reemplaços

Títol agregat. “Libro de actas de alistamiento, rectificación, cierre definitivo, clasificación y declaración de soldados...”, i “Revista anual” del 1955 al 1968

1950-1969

C811-007-Reemplaços i revista

Títol agregat.Inclou carpetes de revista anual, reclutament i allistament.

1979-2001

8.1.2-Prestació social substitutòria

C812-001-Prestació Social Substitutòria

Títol agregat.

1994-2001

8.1.3-Correspondència

C813-001-Correspondència

Títol agregat. Un plec de 1893 a 1912, un plec de 1938 a 1940 i un plec de 1969 a 1990

1893-1990

8.2-Allotjaments, proveïments a les tropes

9-Població

9.1-Estadístiques generals de població

9.1.1-Estadístiques de població

C911-001-Estadístiques

Títol agregat.

1980-2002

9.2-Padró Municipal d'Habitants

9.2.2-Variacions del padró d'habitants

C922-001-Rectificacions padró d'habitants

Títol agregat. Inclou variacions, i rectificacions

1939-1964

C922-002-Rectificacions padró d'habitants

Títol agregat.

1979-1990

C922-003-Treballs preliminars renovació padró

Títol agregat

1995-1996

C922-004-Variacions padró d'habitants

Títol agregat

1995-2007

9.2.1-Padrons generals d'habitants

C921-001-Padró municipal d'habitants

Títol agregat. Plecs pels anys 1900-1938 (inclou un cens de refugiats), pel 1955 llistat 87 fulles grans numerades, i pel 1965 llistat 67 fulles grans numerades, plec documentació padró 1975-77.

1900-1977

C921-002-Padró municipal d'habitants

Títol agregat.

1975

C921-003-Padró municipal d'habitants

Títol agregat.

1981

C921-004-Padró municipal d'habitants

Títol agregat. Inclou padró 1986 i 1990

1986-1990

C921-005-Padró municipal d'habitants

Títol agregat

1991

C921-006-Padró municipal d'habitants

Títol agregat.

1996

9.3-Estrangers, transeünts

9.4-Emigració, immigració

10-Eleccions

10.1-Cens electoral. Juntal local del cens electoral

10.1.1-Cens electoral

C1011-001-Junta electoral

Títol agregat. Inclou actes, certificacions, censos electorals, votacions. Pot incloure documentació de diferents eleccions.

1870-1936

C1011-002-Junta electoral. Cens electoral

Títol agregat. Inclou actes, certificacions, censos electorals, votacions. Pot incloure documentació de diferents eleccions.

1940-1978

C1011-003-Cens electoral

Títol agregat. Inclou actes, certificacions, censos electorals, variacions i rectificacions.

1980-2002

10.2-Processos electorals

10.2.1-Eleccions

C1021-001-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions 1901-1917, plec eleccions municipals 1948, i plec eleccions municipals 1957

1901-1957

C1021-002-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions municipals 1966 i 1970

1966-1970

C1021-003-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions generals 1977, eleccions Parlament Catalunya 1980, eleccions generals 1982, eleccions municipals 1983, eleccions Parlament Catalunya 1984, i eleccions a Corts Generals 1986

1977-1986

C1021-004-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions municipals 1987, eleccions Parlament Europeu 1987, eleccions parlament Catalunya 1988, eleccions Corts generals 1989, eleccions municipals 1991

1987-1991

C1021-005-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions Parlament de Catalunya 1992, eleccions generals 1993, eleccions al Parlament Europeu 1994, eleccions municipals 1995, eleccions Parlament de Catalunya 1995, eleccions generals 1996, eleccions Parlament de Catalunya 1999, eleccions generals 2000

1993-2000

C1021-006-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions municipals 2003, eleccions Parlament de Catalunya 2003, eleccions generals 2004, eleccions Parlament Europeu 2004, eleccions Parlament de Catalunya 2006 i eleccions municipals 2007

2003-2007

C1021-007-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions corts generals 2008, eleccions al Parlament Europeu 2009, eleccions Parlament Catalunya 2010, eleccions Cambres Agràries Catalunya 2010

2008-2010

C1021-008-Eleccions

Títol agregat. Inclou plec eleccions municipals 2011, i eleccions generals 2011

2011

10.3-Referèndums

10.3.1-Referèndums i plebiscits

C1031-001-Referèndums

Títol agregat. Inclou plec Referèndum Nacional de 1966

1966

C1031-002-Referèndums

Títol agregat. Inclou plec referèndum Estatut de Catalunya de 1979

1979

C1031-003-Referèndums

Títol agregat. Inclou sobre Referèndum Constitució Europea 2005

2005

C1031-004-Referèndums

Títol agregat. Inclou sobre Referèndum Reforma Estatut d'Autonomia 2006

2006

C1031-005-Enquesta municipal

Títol agregat. Inclou documents informatius i fulls respostes.

2007

11-Ensenyament

11.1-Escoles

11.1.1-Documentació escoles

C1111-001-Documentació escoles

Títol agregat. Inclou Cens de nens entre 6 i 9 anys de 1883, inventari d'objectes de l'escola de 1904, i llibre “Registro diario de faltas de asistencia” de 1921 a 1952 (està molt malmès perquè té una part cremada)

1883-1952

11.1.2-Juntes i comissions municipals d'ensenyament

C1112-001-Llibre d'actes

Títol agregat. A la portada hi consta “Libro de actas de la Junta Local de Primera Enseñanza”

1910-1945

12-Cultura

12.1-Festes Populars

12.1.1-Festa Major

C1211-001-Festa Major

Títol agregat. Inclou plec Comissió de festes 1982-1985 “estat de comptes”, cartells de 1987 i 2008, i plecs per anys del 1995 al 2008

1982-2008

12.1.2-Altres festes i viatges

C1212-001-Festes populars i excursions de poble

Títol agregat.

1996-2003

12.2-Monuments

12.2.1-Agustina d'Aragó

C1221-001-Documentació

Títol agregat. Documentació homenatge i llibre

1985-2007

12.3-Promoció local

12.3.1-Dones

C1231-001-Documentació

Títol agregat. Documentació i correspondència

2005-2006

12.3.2-Joves

C1232-001-Pla Joventut

Títol agregat. Inclou Pla Local de Joventut 2005-2007 i documentació associada

2005

C1232-002-Pla Local de Joventut

Títol agregat.

2006-2011

12.3.3-Gent gran

12.3.4-Esports

12.3.5-Biblioteca

12.3.6-Mostra Cultural de les Garrigues

C1236-001-Mostra Cultural de les Garrigues

Títol agregat. Inclou documentació de la Mostra celebrada a Fulleda al juliol del 2010.

2010

12.4-Promoció turística

13-Serveis agropecuaris i medi ambient

13.1-Agricultura

13.1.1-Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes,declaracions de les collites

C1311-004-Llibres de registre

Títol agregat. Inclou els llibres de registre de la bàscula municipal de les diferents collites

1890-1945

C1311-007-Cens animals i vehicles de transport

Títol agregat. Llistats per anys d'animals de tir, carruatges, bicicletes i vehicles a motor, subjectes de requisa militar.

1926-1965

C1311-001-Cesos agraris, estadistiques

Títol agregat.

1930-1986

C1311-002-Declaracions de collites

Títol agregat

1934-1948

C1311-006-Cens ramaderia

Títol agregat.

1945-1960

C1311-005-Llibres de registre

Títol agregat. Inclou els llibres de registre de la bàscula municipal de les diferents collites

1949-1968

C1311-003-Declaracions de collites

Títol agregat

1949-1971

13.1.2-Cambra Agraria Local

C1312-001-Mutualitat agraria

Títol agregat. Inclou un llibre de 1922 amb la “Lista de la Sociedad del Médico”, primeres mutualitats, la resta de documentació és a partir de 1965

1922-1986

C1312-003-Gestió

Títol agregat. Inclou actes de constitució, estatuts i dissolució.

1939-1945

C1312-008-Diaris i llibres

Títol agregat. Inclou llibres de registre d'entrades i sortides, de caixa, de socis, de comptes.

1939-1991

C1312-005-Eleccions

Títol agregat. Documentació de les diferents eleccions a la Cambra Agrària Local.

1966-2007

C1312-007-Comptes

Títol agregat. Extractes de caixa i documentació

1975-1990

C1312-006-Liquidació de pressupostos

Títol agregat.

1978-1990

C1312-004-Correspondència, subvencions

Títol agregat.

1979-1990

C1312-002-Documentació

Títol agregat. Inclou documentació de gestió, correspondència, esta de comptes, Seguretat Social, subvencions i certificacions.

1980-1991

13.2-Gestió forestal

13.2.2-Autoritzacions tala

C1322-001-Autoritzacions d'aprofitament forestal

Títol agregat.

1935-1987

13.2.3-Gestió d'incendis forestals

C1323-001-Pla d'Actuació Municipal

Títol agregat. Pla d'actuació municipal per incendis forestals homologat per Protecció Civil. Projectes i documentació.

1998-1999

13.2.1-Autoritzacions foc

C1321-001-Sol·licituts d'autoritzacions per encendre foc

Títol agregat.

2008

13.3-Medi ambient

13.3.1-Capacitat acústica

C1331-001-Mapa de capacitat acústica de Fulleda

Títol agregat. Estudi realitzat per la oficina tècnica del Consell Comarcal de les garrigues

2005

13.4-Gestió cinegètica

13.4.1-Vedat de caça

C1341-001-Documentació vedat de caça

Títol agregat. Inclou contractes i renovacions vedat, llistats socis, plans cinegètics.

1978-2012

14-Col·leccions factícies

14.1-Cartografia

14.1.1-Plànols municipals

14.1.2-Mapes cartogràfics

14.2-Difusió cultural i festiva

14.2.1-Cartells i programes d'activitats culturals

C1421-002-Cartells de la Fira Heroica, Festa de l'Agustina

Títol agregat

1986-

C1421-001-Cartells de Festa Major

Títol agregat

1998-

14.2.2-Tríptics i informació turística

C1422-00-

C1422-001-Informació turística

Títol agregat

2003-

14.3-Arxiu imatges i premsa

14.3.1-Fotos

14.3.2-Retalls de premsa

C1432-001-Retalls de premsa

Conté originals i còpies. Títol agregat

1985-2010

15-Jutjat de pau

15.1-Expedients de judicis

15.1.1-Judicis. Al·legacions. Diligències. Cèdules

C1511-001-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1867-1889

C1511-002-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1891-1900

C1511-003-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1901-1939

C1511-004-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1940-1980

C1511-005-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1980-1998

C1511-006-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

1999

C1511-007-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2000

C1511-008-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2001

C1511-009-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2002

C1511-010-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2003

C1511-011-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2004

C1511-012-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2005

C1511-013-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2006

C1511-014-Judicis. Al·legacions. Diligències. Exhorts.Cèdules

Títol agregat

2007

15.3-Documentació

15.3.1-Renovació jutge pau (titular i suplent)

C1531-001-Expedients i actes de renovació de jutges i suplents

Títol agregat

1927-1936

C1531-002-Expedients i actes de renovació de jutges i suplents

Títol agregat

2008

15.3.2-Llibres de registre

C1532-003-Libro de Personal y Oficina del Registro Civil

Conté l'inventari dels llibres de naixements, matrimonis i defuncions del registre civil

1965

C1532-004-Libro Diario del Registro Civil

Conté només 4 anotacions al primer full

1966

C1532-001-Libro registro de penados por faltas a la propiedad

1966-1981

C1532-002-Jutjat de Pau – Entrades i sortides

1989-1993

15.3.3-Inventaris del jutjat de pau

C1533-001-Inventari d'efectes i documentació jutjat de pau

De moment inclou inventari del 1908. títol agregat

1908

15.3.4-Correspondència jutjat de pau

C1534-001-Correspondència Jutjat de Pau

Títol agregat

1879-1949

C1534-005-Actes de visita i inspecció del registre civil

Títol agregat Inclou plecs pels actes de visita dels anys 1903, 1904, 1925-1930, i impresos solts pels anys 1937, 1963 i 1965.

1903-1965

C1534-002-Correspondència Jutjat de Pau

Títol agregat

1950-1979

C1534-006-Partes trimestrals jutjat de pau

Títol agregat

1958-1970

C1534-003-Correspondència Jutjat de Pau

Títol agregat

1980-1998

C1534-004-Correspondència Jutjat de Pau

Títol agregat

1999-2008

C1534-007-Correspondència Jutjat de Pau

Títol agregat

2008-2012

15.2-Registre civil

15.2.1-Naixements

C1521-001-Libro de nacimientos Tomo 1º

1876-1879

C1521-002-Libro de nacimientos Tomo 2º

1879-1882

C1521-003-Libro de nacimientos Tomo 3º

1882-1884

C1521-004-Libro de nacimientos Tomo 4º

1884-1888

C1521-005-Libro de nacimientos Tomo 5º

1890-1894

C1521-006-Libro de nacimientos Tomo 6º

1896-1901

C1521-007-Libro de nacimientos Tomo 7º

1901-1912

C1521-008-Libro de nacimientos Tomo 8º

1913-1918

C1521-009-Libro de nacimientos Tomo 9º

1919-1924

C1521-010-Libro de nacimientos Tomo 10º

1924-1934

C1521-011-Libro de nacimientos Tomo 11º

1934-1945

C1521-012-Libro de nacimientos Tomo 12º

1945-1958

15.2.2-Matrimonis

C1522-002-Libro de matrimonios Tomo 2º

1890-1932

C1522-007-Certificats de matrimoni

Títol agregat

1896-1958

C1522-003-Libro de matrimonios Tomo 3º

1933-1934

C1522-004-Libro de matrimonios Tomo 4º

1935-1941

C1522-005-Libro de matrimonios Tomo 5º

1941

C1522-006-Libro de matrimonios Tomo 6º

1941-1958

15.2.3-Defuncions

C1523-001-Libro de defunciones Tomo 1º

1876-1879

C1523-002-Libro de defunciones Tomo 2º

1879-1883

C1523-003-Libro de defunciones Tomo 3º

1883-1889

C1523-004-Libro de defunciones Tomo 4º

1890-1896

C1523-005-Libro de defunciones Tomo 5º

1896-1906

C1523-006-Libro de defunciones Tomo 6º

1906-1918

C1523-007-Libro de defunciones Tomo 7º

1919-1927

C1523-008-Libro de defunciones Tomo 8º y 9º

1927-1944

C1523-009-Libro de defunciones Tomo 10º

1944-1958

15.2.4-Certificats mèdics de defunció

C1524-001-Certificats mèdics de defunció

Certificats fets a ma pel metge, on constava el nom del difunt, dia, hora, estat del cos i causa de la mort. títol agregat

C1524-002-Certificats mèdics de defunció

Model oficial del Colegio de Médicos de España. títol agregat

C1524-003-Certificats mèdics de defunció

A partir del 1960, l'expedient inclou un “Cuestionario para la declaración de defunción” amb les dades del difunt i la seva entrada al registre civil,i el certificat de defunció en si. alguns tenen la “licencia para dar sepultura”. A partir de 1990 la documentació està en català i castellà. títol agregat

1960-2002

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023

a/e: ajuntament@fulleda.cat