Arxiu Municipal de Fulleda

Quadre de classificació

1. Administració general

1.1 Delimitació del terme municipal
1.1.1 Fitació dels límits del terme
1.1.2 Símbols locals

1.2 Òrgans de govern
1.2.1 Actes de sessions del Ple de l'ajuntament
1.2.2 Ordenances municipals. Reglaments.
1.2.3 Comissions especials

1.3 Alcaldia
1.3.1 Bans. Anuncis. Crides. Edictes. Pregons. Decrets. Certificacions

1.4.Secretaria
1.4.1 Certificacions de secretaria
1.4.2 Inventaris de l’arxiu municipal
1.4.3 Contractació administrativa (inclou convenis)

1.5.Organismes supramunicipals
1.5.1 Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori    
1.5.2 Federació Catalana de Municipis

1.6. Administració de personal
1.6.1.LLocs de treball
1.6.2.Documentació laboral
1.6.3.Selecció i provisió de personal

1.7 Correspondència general
1.7.1. Registres d'entrada/sortida
1.7.2. Correspondència

2. Finances

2.1 Administració del patrimoni
2.1.1 Inventaris de béns
2.1.2 Adquisició i venda de béns
2.1.3 Aprofitament de béns comunals

2.2 Intervenció
2.2.1 Comptes generals de l’Ajuntament
-Compte general de l'exercici
-Major de comptes
-Diaris/Llibres d'intervenció d'ingressos i despeses
-Diaris generals d'operacions
-Llibres auxiliars
-Annexos
2.2.2 Diaris i llibres
2.2.3 Pressupostos
2.2.4 Declaracions d'hisenda
2.2.5 Subvencions
2.2.6 Endeutament

2.3 Tresoreria
2.3.1 Caixa corporació
2.3.2 Havers
    
2.4 Fiscalitat
2.4.1 Impostos
-Padró cèdules personals
-Contribució industrial
-IBI Naturalesa rústica (agricultura, bosc i granges)
-IBI Naturalesa urbana
-IBI Característiques especials (molins)
-IVTM
-IAE
-ICIO (Impost sobre construccions i obres)
-Impagaments
2.4.2 Taxes
-Taxa de recollida d'escombraries
-Taxa clavegueram
-Taxa cementiri
-Taxa subministrament aigua potable
-Taxa servei bany i piscines
-Taxa ocupació sol, subsol i volada
-Compensació telefonia
-Taxa per expedició de document
-Impagaments
2.4.3 Amillarament
2.4.4 Cadastre
2.4.5 Juntes i comissions

3. Proveïments

3.1 Aigües fonts i safareig
3.1.1 Subministrament d'aigua potable
3.1.2 Aigua de reg
3.1.3 Gestió d'aigües residuals

3.2 Proveïments locals-productes bàsics
3.2.1 Racionament

3.3 Subministraments
3.3.1 Gas
3.3.2 Electricitat

4. Beneficència i assistència social

4.1 Assistència social
4.1.1 Serveis socials

4.2 Atenció a refugiats i víctimes de guerra
4.2.1 Control refugiats

5. Sanitat

5.1 Inspecció i control sanitari
5.1.1 Control d'aigua pel consum públic
5.1.2 Control veterinari
5.1.3 Altres controls sanitaris

5.2 Atenció mèdica
5.2.1 Atenció mèdica sanitària

6. Obres i urbanisme

6.1 Planejament i gestió urbanística
6.1.1 POUM (Pla d'ordenació urbanística municipal)
6.1.2 Normes subsidiàries i complementàries, ordenances d'edificació (abans del POUM)
6.1.3 Declaracions ruïna, expropiacions, subhastes

6.2 Obres d’infraestructura
6.2.1 Obres generals d'infraestructura i urbanització
6.2.2 Carrers (voreres, pavimentació i jardins)
6.2.3 Xarxa aigua i clavegueram
6.2.4 Enllumenat públic i xarxa elèctrica
6.2.5 Telecomunicacions
6.2.6 Camins
6.2.7 Senyalització
6.2.8 Parcs eòlics

6.3 Construcció i manteniment d’immobles municipals
6.3.1 Casa de la Vila
6.3.2 Piscines i zones esportives i d'esbarjo (inclou les fonts)
6.3.3 Sala
6.3.4 Cementiri
6.3.5 Esglèsia
6.3.6 Molí d'Oli
6.3.7 Cal Prats

6.4 Llicències d’obres
6.4.1 Obres particulars
6.5 Activitats classificades i obertura d'establiments
6.6 Documentació urbanisme
6.6.1 Documentació PUOSC

7. Seguretat pública

7.1 Administració i control de la seguretat pública
7.1.1 Cossos de seguretat
7.1.2 Infraccions i sancions

8. Serveis militars

8.1 Administració de serveis militars
8.1.1 Quintes
8.1.2 Prestació social substitutòria
8.1.3 Correspondència

8.2. Allotjaments, Proveïments a les tropes

9. Població

9.1. Estadístiques generals de població.
9.1.1. Estadístiques de població

9.2. Padró Municipal d'Habitants
9.2.1 Padrons generals d'habitants
9.2.2 Variacions del padró d'habitants

9.3. Estrangers, transeünts.

9.4. Emigració, immigració

10. Eleccions

10.1.Cens electoral. Junta local del cens electoral
10.1.1 Cens electoral

10.2 Processos electorals
10.2.1 Eleccions
-Eleccions municipals
-Eleccions a diputats provincials
-Eleccions generals: Corts, Senat
-Eleccions al Parlament de Catalunya
-Eleccions al Parlament Europeu

10.3 Referèndums
10.3.1 Referèndums i plebiscits

11.Ensenyament

11.1 Escoles
11.1.1 Documentació escoles
11.1.2 Juntes i comissions municipals d'ensenyament


12.Cultura

12.1 Festes populars
12.1.1 Festa Major
12.1.2 Altres festes i viatges

12.2 Monuments
12.2.1 Agustina d'Aragó

12.3 Promoció local
12.3.1 Dones
12.3.2 Joves
12.3.3 Gent gran
12.3.4 Esports
12.3.5 Biblioteca

12.4 Promoció turística

13.Serveis agropecuaris i medi ambient

13.1 Agricultura
13.1.1 Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes,declaracions de les collites
13.1.2 Cambra Agrària Local

13.2 Gestió forestal
13.2.1 Autoritzacions foc
13.2.2 Autoritzacions tala
13.2.3 Gestió d'incendis forestals

13.3 Medi ambient
13.3.1 Capacitat acústica
          
13.4 Gestió cinegètica
13.4.1 Vedat de caça

14.Col·leccions factícies

14.1 Cartografia

14.2 Cartells

14.3 Arxiu d'imatges15. Jutjat de Pau

15.1 Expedients de judicis
15.1.1 Judicis. Al·legacions. Diligències. Cèdules.

15.2 Registre Civil
15.2.1 Naixements
15.2.2 Matrimonis
15.2.3 Defuncions
15.2.4 Certificats mèdics de defunció


15.3 Documentació
15.3.1 Renovació jutge pau (titular i suplent)
15.3.2 Llibres de registre
15.3.3 Inventaris
15.3.4 Correspondència

 

Tornar a l'inici

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024

a/e: ajuntament@fulleda.cat